Leca isoblokk - avfall

Pilotprosjekt Leca isoblokk

 

Gjenbruk av brukte Leca isoblokker som inneholder miljøskadelig PUR-skum.

Yggdrasil Miljø (v/Mardahl Industri) har under utvikling en industriell prosess for gjenbruk av miljøskadelige LECA Isoblokker produsert mellom 1982 og 2001. Isoblokker fra denne perioden har en kjerne av polyuretanskum (PUR) som inneholder svært miljøfarlige KFK/HKFK gasser. PUR-skummet er klassifisert som farlig avfall på grunn av disse miljøgassene, og det kreves spesielle tillatelser for transport og håndtering.

Vi utvikler nå standard metoder for å skille PUR-skummet fra LECA steinen. Metodene skal tilfredsstille miljøkravene og kravene til håndtering av farlig avfall. Da kan det rene LECA materialet gjenbrukes i nye produkter og kun PUR-skummet håndteres som farlig avfall. På denne måten vil vi kunne redusere mengden farlig avfall betydelig. 

Vi trenger nå leveranser av avfall fra LECA Isoblokker produsert i perioden 1982-2001 for å teste ut ulike metoder for separering av PUR-skum fra LECA-materialet. Dette avfallet tar vi imot til sterkt redusert pris.

Korrekt rivning av slike konstruksjoner skal sikre minimalt utslipp av de farlige miljøgassene og gjøre separeringsprosessene mer effektive. Hvis konstruksjonene rives i henhold til vår rivningsveileder vil prisen bli ytterligere redusert. Veilederen sender vi på forespørsel.

For mer informasjon kontakt:

Geir Mardahl: 917 11 111

Ragnar Øyum: 913 10 696

Utvikling av ny verdikjede for håndtering av miljøskadelig Leca isoblokker (1982-2001)

 

Gjenbruk av brukte Leca isoblokker som inneholder miljøskadelig PUR-skum.

Partene Mardahl Industri, Retura Midt, Cenitech og B&B Entreprenør har gått sammen i et bedriftsnettverksprosjekt som skal utvikle en ny verdikjede for håndtering og gjenbruk av miljøskadelige LECA Isoblokker produsert mellom 1982 og 2001.
LECA Norge, Weber og Forum for Miljøkartlegging og -sanering bidrar som interessenter og kompetansepartnere i prosjektet.

LECA Isoblokker fra perioden 1982-2001 har en kjerne av polyuretanskum (PUR) som inneholder svært miljøfarlige KFK/HKFK gasser. Mange konstruksjoner fra denne tidsperioden er nå under sanering eller skal rives. Det finnes ingen retningslinjer for miljøvennlig rivning av slike konstruksjoner og ingen løsninger for på en forsvarlig måte å skille PUR-skummet fra LECA-materialet. Dermed må hele rivningsmassen behandles som farlig avfall og sendes til destruering. Dette er svært kostbart for entreprenører. Det er også en lite bærekraftig prosess med tanke på store transportvolum og lange transportavstander for det farlige avfallet (klimaavtrykk), og at LECA materialet ikke kan gjenbrukes.

Bedriftsnettverksprosjektet skal komme fram til et nytt konsept og en ny verdikjede for sikker håndtering, foredling og gjenbruk av restråstoff fra LECA Isoblokker.  Prosjektet ser på alle leddene i verdikjeden; Rivningsmetoder og håndtering av LECA Isoblokker på byggeplass, håndtering av Isoblokkene under transport og levering, mottak av LECA Isoblokkene, separering av PUR-skum fra LECA materialet, videre håndtering og produktutvikling basert på gjenbrukbare restråstoff fra prosessene, avhending av miljøfarlig restavfall, mm.

Bedriftsnettverksprosjektet startet i januar 2024 og har tentativ varighet ut 2026.
Prosjektet støttes av Innovasjon Norge.

For mer informasjon kontakt:

Roger Rian: 909 86 880